"ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยความเป็นธรรม"

อบต.ในเครือข่าย

ขั้นตอนการติดต่อราชการ
ปฏิทินกิจกรรม
กันยายน 2563
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 2829 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 28 กันยายน 2563
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนาตำบล


  หน้าแรก     คู่มือสำหรับประชาชน 
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน  
     การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเปิดอ่าน
     การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเปิดอ่าน
     การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต)เปิดอ่าน
     การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)เปิดอ่าน
     การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต)เปิดอ่าน
     การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)เปิดอ่าน
     งานธุรการ การรับ – ส่งหนังสือราชการเปิดอ่าน
     งานจัดเก็บค่าน้ำประปาเปิดอ่าน
     ขออนุญาตใช้น้ำประปาเปิดอ่าน
     การขอต่อใบอนุญาตกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยเปิดอ่าน
     การขอใบอนุญาตกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยเปิดอ่าน
     รับชำระภาษีบำรุงท้องที่เปิดอ่าน
     รับชำระภาษีป้ายเปิดอ่าน
     รับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินเปิดอ่าน
     เลิกประกอบพาณิชยกิจ (ห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า)เปิดอ่าน
     เลิกประกอบพาณิชยกิจ (หจก)เปิดอ่าน
     เลิกประกอบพาณิชยกิจ (บุคคลธรรมดา)เปิดอ่าน
     จดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลง) ห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมเปิดอ่าน
     จดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลง) หจกเปิดอ่าน
     จดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลง) บุคคลธรรมดาเปิดอ่าน
     การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้าเปิดอ่าน
     การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) หจกเปิดอ่าน
     การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) บุคคลธรรมดาเปิดอ่าน
     การขอใช้น้ำเพื่อการเกษตรเปิดอ่าน
     งานบริการการขอหนังสือรับรองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเปิดอ่าน
     การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิเปิดอ่าน
     1. การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21เปิดอ่าน
     งานบริการตามแบบคำร้องทั่วไป (ด้านสาธารณูปโภค)เปิดอ่าน
     การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)เปิดอ่าน
     การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)เปิดอ่าน
     การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     1. การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)เปิดอ่าน
     การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     งานแจกจ่ายน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคเปิดอ่าน
     การขอรับข้อมูลข่าวสารทางราชการตำบลสหัสขันธ์เปิดอ่าน
     งานประชุมประชาคมเพื่อทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนาสามปีเปิดอ่าน
     การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์เปิดอ่าน
     การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเปิดอ่าน
     การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการเปิดอ่าน
การให้บริการ
ผลงานของเรา
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รวมลิงค์ต่างๆ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.226.248.180
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,198,860

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสหัสขันธ์
122 บ้านคำลือชา หมู่ 1 ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46140
Tel : 0-4384-0643   Fax : 0-4384-0643
Email : sahatsakhan2010@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.