"ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยความเป็นธรรม"

อบต.ในเครือข่าย

ขั้นตอนการติดต่อราชการ
ปฏิทินกิจกรรม
กันยายน 2563
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 2526
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 25 กันยายน 2563
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนาตำบล


  หน้าแรก     ดาวน์โหลด 

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด  
 โปรแกรม
 แบบฟอร์มเอกสาร
     แบบคำขอรับใบอนุญาต ต่อใบอนุญาตการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะดาวน์โหลด
     แบบ ทพ.จดทะเบียนพาณิชย์ดาวน์โหลด
     แบบ ดร.01 คำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดดาวน์โหลด
     แบบ กอ.1 คำขอประกอบกิจการดาวน์โหลด
     แบบฟอร์มใบลาออก แบบ ลก1ดาวน์โหลด
     แบบฟอร์มใบลาพักผ่อนดาวน์โหลด
     แบบฟอร์มใบลาอุปสมบทดาวน์โหลด
     แบบฟอร์มใบลาดาวน์โหลด
     แบบฟอร์มคำร้องทั่วไปดาวน์โหลด
     คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่ดาวน์โหลด
 กฎหมายและพระราชบัญญัติ
     ระเบียบขอยื่นมีบัตรคนพิการดาวน์โหลด
     พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550ดาวน์โหลด
     พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาเกี่ยวกับคนพิการ พ.ศ. 2551ดาวน์โหลด
     ประกาศสำนักงานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ.ดาวน์โหลด
     ประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ)ดาวน์โหลด
     พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการดาวน์โหลด
     พรบ.ระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 4) 2552ดาวน์โหลด
     พรบ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 2) 2552ดาวน์โหลด
     พรบ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาดาวน์โหลด
     พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496ดาวน์โหลด
     พรบ.เทศบาล (ฉบับที่ 13) 2552ดาวน์โหลด
     พรบ.เทศบาล (ฉบับที่ 12)ดาวน์โหลด
     พรบ.เทศบาล (ฉบับที่ 11)ดาวน์โหลด
     พรบ.เทศบาล (ฉบับที่ 10)ดาวน์โหลด
     พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองฯ(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2549ดาวน์โหลด
     พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองฯ พ.ศ.2542ดาวน์โหลด
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ดาวน์โหลด
     ระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ. 2552ดาวน์โหลด
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ พ.ศ. 2552ดาวน์โหลด
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการดาวน์โหลด
     พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวดาวน์โหลด
     ประกาศหลักเกณฑ์การจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2550ดาวน์โหลด
การให้บริการ
ผลงานของเรา
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รวมลิงค์ต่างๆ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.234.143.26
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,191,866

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสหัสขันธ์
122 บ้านคำลือชา หมู่ 1 ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46140
Tel : 0-4384-0643   Fax : 0-4384-0643
Email : sahatsakhan2010@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.