ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาสินธุ์

อบต.ในเครือข่าย

ขั้นตอนการติดต่อราชการ
ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 2627 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 26 มกราคม 2564
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนาตำบล
หนังสือราชการ


  หน้าแรก     ดาวน์โหลด 

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด  
 gg
 โปรแกรม
 แบบฟอร์มเอกสาร
     แบบคำขอรับใบอนุญาต ต่อใบอนุญาตการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะดาวน์โหลด
     แบบ ทพ.จดทะเบียนพาณิชย์ดาวน์โหลด
     แบบ ดร.01 คำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดดาวน์โหลด
     แบบ กอ.1 คำขอประกอบกิจการดาวน์โหลด
     แบบฟอร์มใบลาออก แบบ ลก1ดาวน์โหลด
     แบบฟอร์มใบลาพักผ่อนดาวน์โหลด
     แบบฟอร์มใบลาอุปสมบทดาวน์โหลด
     แบบฟอร์มใบลาดาวน์โหลด
     แบบฟอร์มคำร้องทั่วไปดาวน์โหลด
     คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่ดาวน์โหลด
 กฎหมายและพระราชบัญญัติ
     ระเบียบขอยื่นมีบัตรคนพิการดาวน์โหลด
     พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550ดาวน์โหลด
     พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาเกี่ยวกับคนพิการ พ.ศ. 2551ดาวน์โหลด
     ประกาศสำนักงานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ.ดาวน์โหลด
     ประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ)ดาวน์โหลด
     พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการดาวน์โหลด
     พรบ.ระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 4) 2552ดาวน์โหลด
     พรบ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 2) 2552ดาวน์โหลด
     พรบ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาดาวน์โหลด
     พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496ดาวน์โหลด
     พรบ.เทศบาล (ฉบับที่ 13) 2552ดาวน์โหลด
     พรบ.เทศบาล (ฉบับที่ 12)ดาวน์โหลด
     พรบ.เทศบาล (ฉบับที่ 11)ดาวน์โหลด
     พรบ.เทศบาล (ฉบับที่ 10)ดาวน์โหลด
     พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองฯ(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2549ดาวน์โหลด
     พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองฯ พ.ศ.2542ดาวน์โหลด
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ดาวน์โหลด
     ระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ. 2552ดาวน์โหลด
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ พ.ศ. 2552ดาวน์โหลด
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการดาวน์โหลด
     พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวดาวน์โหลด
     ประกาศหลักเกณฑ์การจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2550ดาวน์โหลด
การให้บริการ
ผลงานของเรา
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รวมลิงค์ต่างๆ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.239.109.55
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,289,790

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสหัสขันธ์
อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาสินธุ์
Tel : 0-4384-0643   Fax : 0-4384-0643
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.