ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาสินธุ์

อบต.ในเครือข่าย

ขั้นตอนการติดต่อราชการ
ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 2627 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 26 มกราคม 2564
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนาตำบล
หนังสือราชการ


  หน้าแรก     มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  

ประเภทบริหารท้องถิ่น   

 
นักบริหารท้องถิ่น

 

ประเภทอำนวยการท้องถิ่น


2101 นักบริหารงานทั่วไป

2102 นักบริหารงานการคลัง

2103 นักบริหารงานช่าง

2104 นักบริหารงานสาธารณสุข

2105 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม

2106 นักบริหารงานประปา

2107 นักบริหารงานการศึกษา

2108 นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล

2109 นักบริหารงานการเกษตร

 

ประเภทวิชาการ

3101 นักจัดการงานทั่วไป     3102 นักทรัพยากรบุคคล     

3103 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     3104 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

3105  นิติกร     3106 นักวิชาการคอมพิวเตอร์

3201 นักวิชาการเงินและบัญชี     3202 นักวิชาการคลัง

3203 นักวิชาการจัดเก็บรายได้     3204 นักวิชาการพัสดุ

3205 นักวิชาการตรวจสอบภายใน     3206 นักวิชาการพาณิชย์

3301 นักประชาสัมพันธ์     3302 นักพัฒนาการท่องเที่ยว

3303 นักวิเทศสัมพันธ์     3401 นักวิชาการเกษตร

3402 นักวิชาการประมง     3403 นักวิชาการสวนสาธารณะ

3501 นักวิทยาศาสตร์     3601 นักวิชาการสาธารณสุข

3602 พยาบาลวิชาชีพ     3603 นักกายภาพบำบัด

3604 นักอาชีวบำบัด     3605 แพทย์แผนไทย

3606 นักวิชาการสุขาภิบาล     3607 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

3608 โภชนาการ     3609 นักเทคนิคการแพทย์

3610 นักวิทยาศาตร์การแพทย์     3611 นักรังสีการแพทย์

3612 เภสัชกร     3613 ทันตแพทย์

3614 นายสัตวแพทย์     3615 นายแพทย์

3701 วิศวกรรมโยธา     3702 สถาปนิก

3703 นักผังเมือง     3704 วิศวกรรมเครื่องกล

3705 วิศวกรรมไฟฟ้า     3706 วิศวกรรมสุขาภิบาล

3707 นักจัดการงานช่าง     3801 นักพัฒนาชุมชน

3802 นักสังคมสงเคราะห์     3803 นักวิชาการศึกษา

3804 บรรณารักษ์     3805 นักวิชาการวัฒนธรรม

3806 นักสันทนาการ     3807 นักพัฒนาการกีฬา

3808 ภัณฑารักษ์     3809 นักจัดการงานเทศกิจ

3810 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

ประเภททั่วไป

4101 เจ้าพนักงานธุรการ     4102 เจ้าพนักงานทะเบียน

4103 เจ้าพนักงานเวชสถิติ     4201 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

4202 เจ้าพนักงานการคลัง     4203 เจ้าพนักงานพัสดุ

4204 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้     4301 เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

4302 เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว     4401 เจ้าพนักงานการเกษตร

4402 เจ้าพนักงานประมง     4403 เจ้าพนักงานสัตวบาล

4404 เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ      4501 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์

4601 เจ้าพนักงานสาธารณสุข     4602 พยาบาลเทคนิค

4603 เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู     4604 เจ้าพนักงานสุขาภิบาล

4605 โภชนาการ     4606 เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์

4607เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์     4608 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

4609 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข     4610 สัตวแพทย์

4701 นายช่างโยธา     4702 นายช่างเขียนแบบ

4703 นายช่างสำรวจ     4704 นายช่างผังเมือง

4705 นายช่างเครื่องกล     4706 นายช่างไฟฟ้า

4707 เจ้าพนักงานประปา     4708 นายช่างศิลป์

4709 นายช่างภาพ     4801 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

4802 เจ้าพนักงานห้องสมุด     4803 เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน

4804 เจ้าพนักงานเทศกิจ     4805 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

พจนานุกรมสมรรถนะ

 

 

การให้บริการ
ผลงานของเรา
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รวมลิงค์ต่างๆ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.239.109.55
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,289,896

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสหัสขันธ์
อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาสินธุ์
Tel : 0-4384-0643   Fax : 0-4384-0643
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.