ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาสินธุ์

อบต.ในเครือข่าย

ขั้นตอนการติดต่อราชการ
ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 2627 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 26 มกราคม 2564
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนาตำบล
หนังสือราชการ


  หน้าแรก     โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงสร้างพื้นฐาน
โครงสร้างพื้นฐาน  

                                            โครงสร้างพื้นฐาน

การคมนาคม

                องค์การบริหารส่วนตำบลสหัสขันธ์  มีเส้นทางถนนทางหลวง  แผ่นดินที่  227  ผ่าน  ระยะทางประมาณ  10  กิโลเมตร สภาพถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสหัสขันธ์  โดยทั่วไปอยู่ในสภาพที่ใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก  จะมีปัญหาบางเส้นทางในฤดูฝน  ถนนจะเป็นหลุมเป็นบ่อโดยรวมแล้วถนนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสหัสขันธ์แยกได้ดังนี้

                ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (คสล.)  ระยะทางรวมประมาณ  10  กิโลเมตร

                ถนนลาดยาง  ระยะทางรวมประมาณ  9  กิโลเมตร

                ถนนดินลูกรัง  ระยะทางรวมประมาณ  134  กิโลเมตร

 

  การประปา

องค์การบริหารส่วนตำบลสหัสขันธ์  มีกิจการประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบจำนวน  7  แห่ง  อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการประปาหมู่บ้าน  จำนวน  3  แห่ง  และอยู่ในความรับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาค  จำนวน  3  หมู่บ้าน

               

หอกระจายข่าวในพื้นที่ / เสียงตามสาย

                มีระบบเสียงตามสายให้บริการในทุกหมู่บ้านครบทั้ง  13  หมู่บ้าน  สามารถให้บริการครอบคลุมพื้นที่ในเขตหมู่บ้านได้ร้อยละ  95  โดยกระจายเสียงประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางราชการและการบริการสาธารณะอื่น ๆ  ให้ประชาชนในเขตหมู่บ้านทราบเป็นประจำ  ทุกวันในช่วงเวลา  05.30  น. 06.00  น.  และช่วงเวลา  19.00 น. 119.30  น.

 

สภาพภูมิประเทศ

                องค์การบริหารส่วนตำบลสหัสขันธ์  มีภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มสลับที่ราบเชิงเขา  สภาพโดยทั่วไปมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับการทำไร่  ทำนาและทำสวน  ปัจจุบันมีการปลูกยางพารา  จำนวน  2,390  ไร่

 

แหล่งน้ำ              

                พื้นที่บางส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลสหัสขันธ์  ติดเขื่อนลำปาวและได้ใช้น้ำจากเขื่อนใช้ในการเกษตร  โดยเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าส่งน้ำตามลำคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรนอกจากนั้นยังมีลำห้วยขนาดใหญ่ไหลผ่านจำนวน  4  สาย  ได้แก่  ลำห้วยบง  ลำห้วยหินฮ่อม  ลำห้วยย่างอึ่ง  และลำห้วยเตย  และมีแหล่งน้ำขนาดเล็ก  ได้แก่หนองคำม่วงและหนองคำนกน้อย

 

จำนวนหมู่บ้าน / ครัวเรือน / ประชากร 

                องค์การบริหารส่วนตำบลสหัสขันธ์  มี  13  หมู่บ้าน  จำนวนครัวเรือน  1,492  หลังคาเรือน  จำนวนประชากร  6,465  คน  ชาย  3,275  คน  หญิง  3,190  คน  แยกได้ดังนี้

 

 

หมู่ที่      บ้าน                         ครัวเรือน                ประชากร       ชาย           หญิง

1           บ้านคำลือชา              124  หลังคาเรือน     436  คน         214  คน      222  คน

2           บ้านโนนศรีสวัสดิ์     59  หลังคาเรือน       248  คน        132  คน       116  คน

3           บ้านถ้ำปลา                223  หลังคาเรือน      984  คน        488  คน       496  คน

4            บ้านนาคูณ               194  หลังคาเรือน      881  คน         443  คน       438  คน

5            บ้านนาสีนวล           168  หลังคาเรือน      787  คน         382  คน       375  คน

6            บ้านสิงห์สะอาด       119  หลังคาเรือน      556  คน         289  คน       267  คน

7            บ้านห้วยเตย               53  หลังคาเรือน      246  คน         121  คน       125  คน

8            บ้านโสกทราย           104  หลังคาเรือน      478  คน         242  คน      236  คน

9            บ้านนาสมบูรณ์          67  หลังคาเรือน       274  คน         151  คน      123  คน

10          บ้านขวัญเมือง            36  หลังคาเรือน      174  คน            85  คน        89  คน

11          บ้านถ้ำปลา                142  หลังคาเรือน      588  คน          304  คน      284  คน

12          บ้านคำตาใกล้              41  หลังคาเรือน      169  คน            85  คน        84  คน

13          บ้านสิงห์สะอาด       160  หลังคาเรือน       674  คน          339  คน      335  คน

 

การให้บริการ
ผลงานของเรา
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รวมลิงค์ต่างๆ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.239.109.55
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,289,833

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสหัสขันธ์
อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาสินธุ์
Tel : 0-4384-0643   Fax : 0-4384-0643
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.