Hacked by Xyp3r2667 Anti Goverment Sites! @ indonesian H4ck3rs

gr33tz : 3n_byt3 - Al3x Own5 - PYS404 - Surg4 B1j4k - ./Fell Ganns - Dr Cruzz - Hmei7

อบต.ในเครือข่าย

ขั้นตอนการติดต่อราชการ
ปฏิทินกิจกรรม
พฤศจิกายน 2563
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 2324 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนาตำบล
หนังสือราชการ


    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  

 

 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
วันที่ 3 มิถุนายน 2563 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสหัสขันธ์ ร ... วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 : ประมวลภาพ โครงการ "พม.ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจ ให้ผู้ด้อยโอกาส เฉลิมพระเกีย ...
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 : ประมวลภาพ การประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลสหัสขันธ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 ครั้ง ... วันที่ 21 มกราคม 2562 : ประมวลภาพ กิจกรรม "โครงการสร้างเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 พบประผู้สูงอายุ ตำ ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายใน)  
ประกาศ การจัดทำแผนจัดหาพัสดุ ตามข้อบัญญัติตำบลสหัสขันธ์ ประจำปี 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
     

ประกาศ การรับโอนพนักงานส่วนตำบล ประเภททั่่วไป 
     

ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 เชื่อมบ้านคำลือชา หมู่ที่ 1 
     

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอก)  
ประกาศ การจัดทำแผนจัดหาพัสดุ ตามข้อบัญญัติตำบลสหัสขันธ์ ประจำปี 2564 ขององค์การบริหารส่วนต...     จำนวนผู้เข้าชม 55 ครั้ง
ประกาศ การรับโอนพนักงานส่วนตำบล ประเภททั่่วไป...     จำนวนผู้เข้าชม 65 ครั้ง
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)...     จำนวนผู้เข้าชม 71 ครั้ง
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 10 ประจำเดือน ตุลาคม 2563...     จำนวนผู้เข้าชม 141 ครั้ง
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563...     จำนวนผู้เข้าชม 130 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเ...     จำนวนผู้เข้าชม 112 ครั้ง
r00ted by LuXas - got hacked..?...     จำนวนผู้เข้าชม 134 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563...     จำนวนผู้เข้าชม 140 ครั้ง
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4...     จำนวนผู้เข้าชม 118 ครั้ง
รายงานการรับ - จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2563...     จำนวนผู้เข้าชม 112 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
   ยกเลิก ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยย่าชุน หมู่ที่ 1 บ้านเกาะตะเคียน และฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยย่าชุน หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะตะเคียน และฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยท่าเรือ - เนินตาแมว
   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยหนองพรุ หมู่ที่ ๗ บ้านท่าประดู่ และก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยพ่วงมิตร หมู่ที่ ๙ บ้าน
   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย. 63)
   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2563 ถึง กันยายน 2563)
   ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย (หลังจากได้รับฟังคำวิจารณ์แล้ว)
   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำตรมาสที่ 3 (เดือน เม
   ประกาศผู้ชนะการยื่นข้อเสนอโครงการซ่อมแซมถนนโดยการเกรดเกลี่ยพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 12 บ้านเมืองฝางเจริญสุข
ข่าวย้อนหลัง
 
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย  

หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

หนังสือราชการ สถ. ประจำวันที่ 23/11/2563

มท 0808.3/ว7015 | ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 23/11/2563
มท 0816.1/ว3621 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ
หน่วยงาน : กศ. หนังสือลงวันที่ : 23/11/2563
มท 0810.8/ว3623 | แก้ไข QR Code แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงาน : กพส. หนังสือลงวันที่ : 23/11/2563
มท 0808.3/ว3619 | แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 23/11/2563
มท 0808.3/ว3620 | การแจ้งจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 23/11/2563
มท 0810.6/ว3604 | การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 1 (เดือนธันวาคม 2563)
หน่วยงาน : กพส. หนังสือลงวันที่ : 18/11/2563
มท 0816.4/ว3616 | การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน : กศ. หนังสือลงวันที่ : 18/11/2563
มท 0808.2/ว3603 | แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนตุลาคม 2563
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 18/11/2563
มท 0810.6/ว3605 | การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 1 (เดือนธันวาคม 2563)
หน่วยงาน : กพส. หนังสือลงวันที่ : 18/11/2563

หนังสือราชการ สถ.

มท 0816.2/ว3600 | ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และขอเชิญประชุม
หน่วยงาน : กศ. หนังสือลงวันที่ : 18/11/2563
มท 0808.2/ว3581 | แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 รุ่นที่ 2
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 17/11/2563
มท 0810.7/ว3595 | การจัดสรรและโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564
หน่วยงาน : กพส. หนังสือลงวันที่ : 18/11/2563
มท 0808.5/ว3591 | การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) เพิ่มเติม
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 18/11/2563
มท 0810.3/ว3571 | แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงมหาดไทย
หน่วยงาน : กพส. หนังสือลงวันที่ : 17/11/2563
มท 0820.3/ว3583 | การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต
หน่วยงาน : กสว. หนังสือลงวันที่ : 17/11/2563
มท 0816.2/ว3579 | การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
หน่วยงาน : กศ. หนังสือลงวันที่ : 17/11/2563
มท 0803.3/ว3594 | การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
หน่วยงาน : กค. หนังสือลงวันที่ : 18/11/2563
มท 0803.3/ว3593 | แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
หน่วยงาน : กค. หนังสือลงวันที่ : 18/11/2563
มท 0819.2/ว 3590 | การประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณการเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
หน่วยงาน : กสธ. หนังสือลงวันที่ : 17/11/2563
มท 0820.2/ว3575 | กฎกระทรวงการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. 2563
หน่วยงาน : กสว. หนังสือลงวันที่ : 17/11/2563
มท 0810.2/ว3582 | ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการกรอกแบบสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่)
หน่วยงาน : กพส. หนังสือลงวันที่ : 17/11/2563
มท 0816.3/ว3574 | การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564
หน่วยงาน : กศ. หนังสือลงวันที่ : 17/11/2563
มท 0808.2/ว3578 | แจ้งเกณฑ์การใช้ราคาน้ำมันในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 17/11/2563
มท 0810.7/ว3580 | การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน : กพส. หนังสือลงวันที่ : 17/11/2563
มท 0810.2/ว3573 | การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เสี่ยงเกิดเหตุอุทกภัยภาคใต้และภาคตะวันออก
หน่วยงาน : กสว. หนังสือลงวันที่ : 17/11/2563
มท 0810.4/ว3576 | ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ โครงการรณรงค์การป้องกันความพิการ การประกวด (ร้อง เล่น เต้น เพลงพี่หัวดี)
หน่วยงาน : กพส. หนังสือลงวันที่ : 17/11/2563
การให้บริการ
ผลงานของเรา
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รวมลิงค์ต่างๆ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 35.153.39.7
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,245,653

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
 
Hacked by Xyp3r2667
Indonesian Hackers
Tel : 0-4384-0643   Fax : 0-4384-0643
Email : sahatsakhan2010@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.